Положення про відділ освіти Наталинської сільської ради

 • 299

 

Про затвердження Положення про відділ освіти Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області

                                    Додаток
                                                                                      до рішення X сесії VIII скликання                                                   Наталинської сільської ради
                                       від 29.03.2018 року  № 201 - VIII

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ освіти Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області

І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відділ освіти (надалі - Відділ) є структурним підрозділом Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Ведення діловодства та документації, а також спілкування працівників відділу освіти під час виконання посадових обов’язків здійснюється державною мовою – українською.
1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями сесій Наталинської сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами.

1.3. Відділ освіти не є юридичною особою, не має самостійного балансу, рахунків в установах банків, печатки із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

1.4. Юридична адреса Наталинської сільської ради: вул. І. Сенченка, буд. 89, село Наталине, Красноградський район, Харківська область, 63343.

ІІ МЕТА ВІДДІЛУ

2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему дошкільної, загальної середньої, профільної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних програм, через заклади загальної середньої освіти, для задоволення потреб та інтересів територіальної громади.

ІІІ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

3.1 Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання:

 • Здійснює реалізацію державної політики в сфері освіти.
 • Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчальновиховного процесу.
 • Здійснює навчальнометодичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Контролює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовку та атестацію.
 • Здійснює контроль за організацією матеріальнотехнічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.2 При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

 • Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України.
 • Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.
 • Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.3 Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції :

 • Забезпечує, в межах визначених законодавством, дотримання прав в сфері освіти шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу навчальних закладів.  
 • Контролює дотримання навчальними закладами. законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 • Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.
 • Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо розвитку та функціонування української мови як державної, створення належних умов для розвитку національної освіти, впроваджує в практику освітні програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.
 • Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
 • Розробляє і подає на розгляд сільської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріальнотехнічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти.
 • Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 • Забезпечує виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Аналізує стан освіти, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів згідно з освітніми потребами громадян.
 • Розробляє та організовує виконання Комплексної програми «Новий освітній простір Наталинської сільської ради».
 • Подає пропозиції до виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення мережі навчальних закладів відповідно до соціально економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
 • Сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.
 • Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізацїї дітей, забезпечує створення мережі гуртків, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.
 • Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.
 • Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.
 • Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.
 • Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
 • Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.
 • Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; погоджує робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.
 • Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів, забезпечує гласність його результатів.
 • Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.
 • Формує замовлення на видання підручників, навчальнометодичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
 • Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх таборах.
 • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
 • Забезпечує організацію регулярного підвозу учнів та педагогічних працівників до навчальних закладів і у зворотному напрямі.
 • Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.
 • Здійснює координаційну роботу навчальних закладів, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності їх роботи відповідно до компетенції Відділу.
 • Сприяє матеріальнотехнічному забезпеченню навчальних закладів: введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.
 • Контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньозимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
 • Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах.
 • Координує формування та використання закладами освіти коштів сільського бюджету, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.
 • Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4 Відділ має право:

 • Залучати до розроблення Комплексної програми «Новий освітній простір Наталинської сільської ради» та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних працівників, інших спеціалістів.
 • Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів.
 • Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції.
 • Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів.
 • Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень

3.5 Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян.

ІV СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

4.1 Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються Наталинським сільським головою.

4.2 При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

V КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

5.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

5.2 Особа, яка призначається на посаду повинна мати відповідну вишу освіту, стаж роботи в органах виконавчої влади чи місцевого самоврядування не менше ніж 2 роки або стаж керівної роботи в галузі освіти не менше 5 років.

5.3 Начальник Відділу:

 • Здійснює керівництво діяльністю Відділу.
 • Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

VI ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

6.1 Відділ фінансується за рахунок коштів сільського бюджету, які виділені на його утримання.

6.2 Майно, яке може знаходитись на балансі Відділу є власністю сільської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

VIІ ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1 Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням сесії сільської ради у встановленому законом порядку.

7.2 Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією сільської ради.