ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану села Ясна Поляна Красноградського району Харківської області

 • 522

ЗАЯВА
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
генерального плану села Ясна Поляна Красноградського району Харківської області

 1. Замовник СЕО

Замовником проекту є Наталинська сільська рада Красноградського району Харківської області. Юридична адреса: 63343, Харківська обл., Красноградський р-н, с. Наталине, вул. І. Сенченка, буд. 89. Електронна адреса: natalyncilrada@ukr.net, тел. (05744) 7-62-58.

 1. Вид та основні цілі ДДП, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає територіальний розвиток села та стратегію розвитку всіх сфер його життєдіяльності на тривалий період з метою досягнення стабільного, сталого розвитку господарського комплексу, і на цій основі - забезпечення всіх соціальних потреб його мешканців.

Генеральний план села Ясна Поляна передбачає:
-        визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
-        урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
-        обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;
-        визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
-        удосконалення планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
-        оцінку загального стану населеного пункту основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;
-        визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

З метою розвитку населеного пункту, містобудівна документація висуває на передній план сільськогосподарський вид діяльності, екологічну безпеку та забезпечення соціальних потреб населення.
Розвиток рекреаційної зони передбачений у східній частині вздовж вулиці Шевченка та біля водних об’єктів шляхом створення благоустрою та підтримання природних ресурсів місцевості.
При розробленні генерального плану території враховується: генеральна схема планування території України, генеральний план, 1967р., «Укрниигипросельхоз», Схема планування території Харківської області, функціональне зонування територій існуючих підприємств; техніко-економічна ефективність планувальних рішень; рельєф, природно-кліматичні і геологічні умови місцевості; санітарні та пожежні розриви між будівлями; технологічні і інженерно-технологічні вимоги та розташування існуючих мереж.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедур оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).
Генеральним планом передбачається збільшення території с. Ясна Поляна, площа території в існуючих межах населеного пункту становить 125 га, площа території в проектованих межах – приблизно 127,7 га. Житлова забудова села садибного типу та складає 3310 м2 загальної площі, проектним рішенням пропонується резервування території під розташування 11 ділянок під житлову садибну забудову.
Село Ясна Поляна на даний час не має розвиненого господарського комплексу. На території села розташовані ПрАТ «Насінневе», ТОВ «Слобожанське АГРО» (контора, зерносховище та майстерня), корівники та свинарники. Усі зазначені сільськогосподарські підприємства не працюють.
В межах території села Ясна Поляна знаходиться ставок площею 2,1 га. Генеральним планом передбачається комплекс заходів щодо збереження водойм і охорони їх від забруднення та засмічення, в тому числі створення прибережних захисних смуг.
Водопостачання здійснюється від існуючої артезіанської свердловини, що знаходяться на територією села. Частина села Ясна Поляна обладнане централізованим водопостачанням, інша частина населення користується шахтними та трубчастими колодязями. Генеральним планом передбачається централізована система водопостачання на господарсько-питні та протипожежні потреби села, будівництво кільцевої водонапірної мережі довжиною 6300 м та будівництво двох проектованих водонапірних башт.
На території села Ясна Поляна відсутні очисні споруди та централізована система водовідведення. Побутові стоки від населення приватних будинків надходять у вигрібні ями. Генеральним планом передбачається каналізування житлових будинків, будинків громадського та культурно-побутового призначення. Також визначається необхідність в проектуванні локальних очисних споруд для виробничих стоків сільськогосподарських підприємств, окремої каналізаційної мережи, а також встановлення на в’їзді та виїзді автотранспорту на підприємства бензомастиловловлювачів для очищення поверхневих стічних вод.
Відведення дощових та снігових вод з території села запропоновано здійснювати за допомогою відкритої водовідвідної мережі, для очищення яких передбачається механічна очистка (відстійні колодязі) та бензомасловловлювачі для зниження концентрації нафтопродуктів до нормативних.
Генеральним планом села запланована інженерна підготовка території та вертикальне планування, благоустрій, облаштування спеціально обладнаних місць для тимчасового зберігання ТПВ, озеленення, влаштування твердого покриття вулиць, доріг.
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної пунктом 13 частини третьої статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в селі Ясна Поляна Красноградського району Харківської області.

4. Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із розробкою генерального плану території наступні:
а) для довкілля:

 1. Атмосферне повітря – забруднення атмосферного повітря при функціонуванні сільськогосподарських підприємств.
 2. Ґрунти – забруднення та порушення ґрунтів від поверхневих вод, що виводяться з території села;
 3. Поводження з відходами – утворення відходів всіх видів: газоподібних, рідких, твердих відходів виробництва та твердих побутових відходів.
 4. Водні ресурси – відсутність мережі водовідведення.

б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

5. Виправданні альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Стратегічною екологічною оцінкою генерального плану села Ясна Поляна Красноградський району Харківської області, передбачається розглянути варіант з впровадженням запропонованих проектних змін.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • Доповідь про стан довкілля;
 • Лабораторні дослідження стану довкілля;
 • Дані моніторингу стану довкілля;
 • Пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, які передбачаються розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розгляд заходів із запобігання зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, що передбаченні чинним законодавством.
Тобто впровадження системи роздільного збирання відходів, та будівництво централізованого водопостачання та водовідведення.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», частини 4 статті 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» у розділі «Охорона навколишнього природного середовища», що розробляється у складі проекту містобудівної документації та одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, в обсягах визначених вимогами статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування – Генерального плану села Ясна Поляна Красноградський району Харківської області, подаються до Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області, за адресою: 63343, Харківська обл., Красноградський р-н, с. Наталине, вул. І. Сенченка, буд. 89.
Строк подання зауважень та пропозицій 15 діб з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану села Ясна Поляна Красноградський району Харківської області, ( відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Інші оголошення

Всі оголошення