Звіт про базове  відстеження  результативності  регуляторного акту Наталинської сільської ради «Про  встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільсь

  • 331

Звіт про базове  відстеження  результативності  регуляторного акту Наталинської сільської ради «Про  встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільської ради»

 

1. Назва регуляторного  акта,  результативність якого відстежується:  рішення Наталинської сільської ради «Про  встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської  сільської ради».

 

 2. Виконавець  заходів з  відстеження: фінансовий відділ Наталинської сільської ради.

 

3. Цілі прийняття акта: встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання – платників податку І та ІІ груп залежно від виду господарської діяльності,  відповідно до вимог Податкового кодексу України (надалі – Кодекс).

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 11.01.2022 – 14.01.2022 року (включно).

 

5. Тип  відстеження:  базове.        

 

6. Методи  одержання  результатів  відстеження: 

Аналіз показників за період базового відстеження:

- статичних – фактичних  та прогнозних надходжень до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку, чисельності платників податку у 2020, 2021, 2022 роках;

- оціночних – витрат коштів і часу на реалізацію регулювання, за результатами консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо  здійснення державної регуляторної політики, під час підготовки аналізу регуляторного впливу  проєкту рішення сільської ради, рівня поінформованості членів Наталинської сільської територіальної громади з вимогами акта.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність регуляторного акта, а також спосіб одержання даних:     

         Результати відстежень регуляторного акту одержані на підставі аналізу чинного законодавства шляхом збору статистичних даних і аналізу:

  • даних щодо обсягу надходжень до сільського бюджету;
  • кількість фізичних осіб підприємців,  на яких поширюється дія акта.
  • пропозиції та зауважень зацікавлених осіб.

        Для визначення кількісного значення статистичних показників використовувались офіційні аналітичні та статистичні дані.

Проект цього регуляторного акта розміщувався на офіційному веб – сайті https://natalynska-gromada.gov.ua/. Наталинської сільської ради у мережі Інтернет. За період відстеження до проекту рішення на адресу сільської ради зауважень та пропозицій від громадських організацій та фізичних осіб не надходило.

 

8.Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності регуляторного  акта.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, надходження коштів до зведеного бюджету Наталинської сільської  територіальної громади від сплати єдиного податку, розмір коштів і часу, що витрачаються суб’єктами малого підприємництва для подання заявиДо якісного – рівень поінформованості з вимогами регулювання.

До вигод належить забезпечення фінансування міських цільових програм за рахунок надходжень до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку.

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І та ІІ груп.

Станом на 01.01.2021 у Наталинській територіальній громаді  обліковано 77 платників єдиного податку, з них: І групи – 30 суб’єктів господарювання, ІІ групи –    47 суб’єктів господарювання.  У 2021 році прогнозна кількість платників єдиного податку складає 151, з них І група – 54 суб’єкти господарювання, ІІ групи – 97 суб’єктів господарювання.

На 2022 рік за прогнозними показниками,  прогнозна кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, складе 145 особи: І група – 53 особи, ІІ – 92 особи.

На кількість суб’єктів господарювання можуть уплинути зміна групи платників податків та системи їх оподаткування, економічна ситуація тощо.

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України (надалі – Кодекс) сільська рада в межах повноважень ухвалює рішення про встановлення місцевих податків і зборів. Згідно зі статтею 10 Кодексу єдиний податок належить до місцевих податків і фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців установлюються радами в межах розміру ставок, визначених Кодексом (для І групи платників єдиного податку – не більше 10 відсотків  розміру  прожиткового  мінімуму  для  працездатних осіб, для ІІ групи платників єдиного податку – не більше 20 відсотків розміру   мінімальної заробітної плати). Фіксовані ставки встановлюються для фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку І та ІІ груп відповідно до видів господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, що дозволені для цих груп  Кодексом, з розрахунку на календарний місяць.

 

Надходження до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку (тис. грн)

За даними банківських виписок у 2020 році надійшло до бюджету громади від сплати єдиного податку платниками І, ІІ групи 855,5  тис. грн, що на 304,5 тис. грн або на 35% менше порівняно з прогнозними показниками зазначеними в аналізі регуляторного впливу при розробці  проєкту регуляторного акта. Зменшення виникло за рахунок пандемії COVID-19. 

Обсяг надходжень до зведеного бюджету за ставками єдиного податку у 2021 році склав 1860,1 тис гривень. від сплати єдиного податку платниками І, ІІ групи.

На 2022 рік за прогнозними показниками, сума надходжень до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку платниками І, ІІ групи складе 1566,0 тис.гривень. Надходження до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади розраховувалися на підставі розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та  мінімальної заробітної плати, установлених згідно із законодавством (Державний бюджет України на 2022 рік – прожитковий мінімуму для працездатних осіб – 2 481,00 грн; мінімальна заробітна плата –   6 500,00 грн).

Прогнозний обсяг надходжень до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку, виникнення податкового боргу).  

Кошти, що надійдуть від сплати податку можливо буде спрямувати на виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язані з виконанням вимог акта (грн/год.)

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути скоригований у разі зміни розміру мінімальної заробітної плати, а час залишається незмінним.

Зміна грошових витрат пов’язана виключно зі зміною на законодавчому рівні показника мінімальної заробітної плати.

 

 Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Поінформовано суб'єктів господарювання, фізичних осіб про оприлюднення проєкту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про  встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської  сільської ради» та аналізу регуляторного впливу на офіційному веб-сайті https://natalynska-gromada.gov.ua/. Наталинської сільської ради.

Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці користуються не тільки паперовими носіями засобів масової інформації, але й електронною їх версією (статистичні дані не обраховуються), офіційною веб-сторінкою Наталинської сільської ради (розділ «Регуляторна політика»).

З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання ухвалене рішення сільської ради оприлюднено на офіційному веб-сайті Наталинської сільської ради, в термін, установлений чинним законодавством.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Проєкт регуляторного акта – рішення сільської ради «Про  встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської  сільської ради» забезпечить дотримання норм чинного законодавства у сфері податкових відносин як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання (фізичними особами-підприємцями), які сплачують єдиний податок у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим регуляторним актом.

Єдиний податок є одним з джерел надходжень  до зведеного бюджету Наталинської сільської територіальної громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Також фінансуються соціально важливі місцеві програми, на які розраховують члени Наталинської сільської територіальної громади.

Оцінка ступеня досягнення цим регуляторним актом визначених цілей буде здійснена при проведенні повторного відстеження, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», за показниками:

                                                                                                                                  тис.грн

№ п/п

Показник

У перший рік (стартовий рік упровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

За п’ять років

1

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт

148

151

 

 

 

158

2

Надходження коштів до зведе-ного бюджету Наталинської сільської територіальної громади від сплати єдиного податку

(тис грн)

1 566,0

1860,1

1874,2 

3

Розмір часу й коштів, що витрачатимуться суб’єктом господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

(грн)

 

 

 

 

 39,3 

40,1

 41,9  

4

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Високий

Високий

 

 Прийняття даного регуляторного акту забезпечило виконання вимог статті 293 Податкового кодексу України в частині встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність на території Наталинської сільської територіальної громади. З вище сказаного можна зробити висновок, що його реалізація є  необхідною умовою для залучення додаткових коштів до сільського бюджету. 

 

  

Голова постійної комісії

з питань прав людини,

законності, депутатської діяльності,

етики та регламенту                                           Михайло КОВАЛЕНКО

 

Начальник відділу фінансів

Наталинської сільської ради                                  Любов КУЧИК