Конкурс на визначення опорного закладу загальної середньої освіти в Наталинській сільській раді.

 • 783

      Наталинська сільська рада оголошує Конкурс на визначення опорного закладу освіти серед закладів загальної середньої освіти Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області
(далі –Конкурс).

    Конкурс буде проводитись відповідно до Умов проведення Конкурсу з визначення опорного закладу освіти, затвердженого рішенням ХLIIІ сесії Наталинської сільської ради VІІІ скликання від 13.02.2020 року  № 1463 – VIII «Про створення освітнього округу на території Наталинської сільської ради та затвердження умов конкурсу з визначення опорного закладу освіти».
    Конкурс проводиться у термін з 11.03.2020 року по 25.03.2020 року в один етап. Матеріали учасників Конкурсу подаються керівниками закладів загальної середньої освіти до відділу освіти Наталинської сільської ради до 18.03.2020 року. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня завершення Конкурсу.

Затверджено рішенням ХLIII сесії
Наталинської сільської ради VІІІ скликання
від 13.02.2020 року № 1463 -VІІІ

УМОВИ
проведення Конкурсу з визначення опорного закладу освіти

І. Мета і завдання Конкурсу
1.1 Конкурс проводиться з метою: 

 • створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти Наталинської сільської ради;
 • забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • впровадження допрофільної підготовки, профільного навчання, поглибленого вивчення предметів здобувачами освіти незалежно від їхнього місця проживання;
 • підготовки конкурентноспроможного випускника сучасного закладу освіти;
 • створення єдиної системи виховної роботи;
 • концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти (вихованців).

1.2. Завдання Конкурсу:

 • виявлення ефективної моделі опорного закладу як центру освітнього округу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної освіти, упровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особистості;

 • визначення кращого опорного закладу та заохочення їх діяльності;

 • поширення ефективного педагогічного досвіду.

ІІ. Керівництво Конкурсу

2.1. Організаційне забезпечення та проведення Конкурсу здійснюється відділом освіти Наталинської сільської ради.

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться в один етап протягом десяти робочих днів з дня оголошення.

3.2. Учасниками Конкурсу можуть бути заклади загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, засновниками яких є Наталинська сільська рада Красноградського району Харківської області.

3.3. Матеріали учасників Конкурсу подаються керівниками закладів загальної середньої освіти до Наталинської сільської ради протягом п’яти робочих днів з дня оголошення конкурсу.

3.4. Оголошення результатів Конкурсу відбудеться не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дня завершення Конкурсу.

ІV. Умови участі в Конкурсі
4.1. Для участі в Конкурсі подаються такі матеріали:

 • заявка (зразок додається);
 • перспективний план розвитку закладу на три роки;
 • презентація або відеопрезентація закладу на доступних носіях (до 7 хвилин);
 • додаткові ілюстративні матеріали.

4.2. Матеріали Конкурсу повинні розкривати наступні складники:

 • структуру освітнього округу (кількість суб’єктів - не менше 1);
 • творчий портрет керівника опорного закладу;
 • якісний склад та досягнення педагогічного колективу;
 • план розвитку закладу на три роки;
 • науково-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • профілі навчання, поглиблене вивчення предметів;
 • раціональність використання варіативної частини робочого навчального плану у відповідності до профілю навчання;
 • результативність роботи закладу освіти за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт учнів-членів Малої академії наук;
 • створення системи виховної роботи в школі;
 • відомості про кількість учнів: (проектна потужність; кількість учнів, які навчаються у закладі; кількість учнів, які будуть підвозитися до опорного закладу);
 • наявність та потреба транспорту для підвезення учнів до опорного закладу;
 • зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;
 • наявність Інтернет-ресурсу опорного закладу;
 • матеріально-технічна база:
  • інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них, доступ до швидкісного Інтернету, наявність локальної мережі) та інше;
  • навчальні майстерні, забезпечені відповідним обладнанням;
  • класи з комп’ютерним і мультимедійним обладнанням;
  • шкільний методичний кабінет;
  • спортивні об’єкти з відповідним обладнанням;
  • актова зала;
  • бібліотека з укомплектованим бібліотечним фондом підручників, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;
  • їдальня (вказати кількість посадкових місць);
  • внутрішні туалети.

4.3. Конкурсні матеріали оформлюються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал одинарний. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

V. Критерії оцінювання та визначення переможців Конкурсу
5.1. Визначення переможця Конкурсу проводиться конкурсною комісією із визначення опорного навчального закладу (далі – Комісія).
5.2. Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів. Максимальна сумарна кількість балів – 270 балів.
5.3. Подані матеріали на Конкурс оцінюються за такими критеріями (максимальна кількість балів за одним критерієм – 10 балів):

Назва критерію

Оцінювання за критерієм

5 балів

10 балів

Кількість філій опорного закладу 

одна філія

дві філії і більше

Кількість учнів в опорному закладі (без врахування учнів філій)

200 осіб

більше 200

Кількість учнів, що будуть підвозитися на навчання до опорного закладу після консолідації мережі

15 і більше учнів

до 15 учнів

Протяжність маршрутів перевезення учнів до опорного закладу

більше 10 км

10 км і менше

Наявність шкільних автобусів

один

два і більше

Середня наповнюваність класів

до 12 осіб

12 і більше

Кількість профілів у опорному закладі

один

два і більше

Наявність предметних гуртків у опорному закладі

1-2

більше 3

Освітній рівень педагогів (вища освіта)

60-89%

90% і більше

Якісний рівень педагогів

до 66%

66% і більше

Наявність кабінетів:

фізики

 

наявний, але не сучасний

 

сучасний

хімії

 

біології

 

географії

 

інформатики

 

навчальних майстерень

 

спортивної зали

наявний, але не сучасний

 

наявний, але не сучасний

 

наявний, але не сучасний

 

наявний, але не сучасний

 

наявні, але не сучасні

 

є, але без паспорту

сучасний

 

сучасний

 

сучасний

 

сучасний

 

сучасні

 

так

Наявність швидкісного Інтернету

0,5 - 1 Мбіт

1 Мбіт і більше

Наявність мережі wi-fi з безкоштовним (безпечним) доступом

є, але не для всіх учасників освітнього процесу

так

Наявність бібліотеки з книгосховищем та читальною залою

так, але відсутня одна із складових

так

Наявність актової зали

У пристосованому приміщенні

так

Забезпечення умов для учнів з особливими освітніми потребами:

- тактильна табличка з шифром Бралля

- кнопка виклику

- пандус

 

 

- внутрішні санвузли

 

 

 

-

-

є але не відповідає нормам

є, але не

 

відповідають нормам

 

 

так

так

так

 

 

так

Наявність у шкільній їдальні технологічного та холодильного обладнання (жарова шафа, електросковорода, холодильна камера)

так, але відсутні одна або декілька складових

так

Наявність у шкільній їдальні холодної та гарячої проточної води

тільки холодна проточна вода

так

5.4. Комісія працює на громадських засадах.

5.5. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ній присутні не менше двох третин її складу.

5.6. Рішення Комісії про визначення переможця Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Комісії.

5.7. Рішення Комісії затверджується рішенням сесії Наталинської сільської ради та оприлюднюється на офіційному сайті Наталинської сільської ради (natalynska-gromada.gov.ua)